قالب وبلاگ قالب وبلاگ
چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم

چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم
 
چکیده و فهرست پایان نامه های استان قم

السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
 
نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات فرهنگیان قم

 

شماره‌ شناسايي‌ 667- برنامه ریزی

 

عنوان‌: بررسي‌ مقايسه‌ عملكرد معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزشي‌ عالي‌ ضمن‌خدمت‌ فرهنگيان‌ با مدرك‌ كارشناسي‌ با معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزشي‌عالي‌

سال‌ اجرا: 78ـ77

نام‌ پژوهشگر:مهدي‌ قاسمي‌

نام‌ ناظران‌ و راهنماها: دكتر سيد مهدي‌ الواني‌

نام‌ مشاور:دكتر محمد شيرازي‌

كليد واژه‌ها: مقايسه‌ عملكرد ـ معلمان‌ ـ فارغ‌ التحصيل‌ مراكز آموزشي‌ عالي‌ ـفارغ‌التحصيل‌ مراكز ضمن‌ خدمت‌ فرهنگيان‌

 

مقدمه‌ :

ادامة‌ حيات‌ سازمان‌ تا حدود زيادي‌ به‌ دانش‌ آگاهي‌ و مهارت‌هاي‌ گوناگون‌ و جديدبستگي‌ دارد. هر چه‌ دانش‌ و مهارت‌هاي‌ كاركنان‌ با نيازهاي‌ جامعه‌ و پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ وتغييرات‌ فناوري‌ هماهنگي‌ و انطباق‌ بيشتري‌ داشته‌ باشد درجة‌ اطمينان‌ از موفقيت‌ فرد وسازمان‌ بالاتر مي‌رود. آموزش‌ و كاربرد دانش‌ علوم‌ رفتاري‌ براي‌ اصلاح‌ و تغيير رفتارفردي‌ گروهي‌ و سازماني‌ سنگ‌ زير بناي‌ بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌هاي‌گوناگون‌ آموزشي‌ قبل‌ از استخدام‌ ضمن‌ خدمت‌ و حين‌ خدمت‌ انجام‌ مي‌شود. آموزش‌ضمن‌ خدمت‌ در واقع‌ بخشي‌ از آموزش‌ بزرگسالان‌ مي‌باشد و به‌ عنوان‌ اهرمي‌ اساسي‌آموزش‌ مستمر يا مادام‌ العمر محسوب‌ مي‌شود و در اينجا آنچه‌ از آموزش‌ بزرگسالان‌ مدّنظر است‌ آموزش‌هاي‌ فني‌ و تخصصي‌ نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مي‌باشد.

 

بيان‌ مسأله‌:

ادامة‌ حيات‌ سازمان‌ تا حدود زيادي‌ به‌ دانش‌، آگاهي‌ و مهارت‌هاي‌ گوناگون‌ و جديدبستگي‌ دارد. هر چه‌ دانش‌ و مهارت‌هاي‌ كاركنان‌ با نيازهاي‌ جامعه‌ و پيشرفت‌هاي‌ عملي‌ وتغييرات‌ فناوري‌ هماهنگي‌ و انطباق‌ بيشتري‌ داشته‌، باشد درجه‌ اطمينان‌ از موفقيت‌ فرد وسازمان‌ بالاتر مي‌رود. گاهي‌ اوقات‌ به‌ رشد فردي‌، داشتن‌ انگيزه‌، تخصص‌، كمال‌ فردي‌ وپرهيز از ايستايي‌ و ركود فرد عامل‌ اساسي‌ نوجويي‌ و كسب‌ دانش‌ مي‌شود. اساس‌ بهسازي‌سازماني‌، بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ است‌. آموزش‌ نيروي‌ انساني‌ يكي‌ از راههاي‌ مطمئن‌بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ در سازمان‌ها است‌ كه‌ بصورت‌هاي‌ گوناگون‌ آموزش‌ قبل‌ ازاستخدام‌، ضمن‌ خدمت‌ و حين‌ خدمت‌ انجام‌ مي‌شود. آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در واقع‌بخشي‌ از آموزش‌ بزرگسالان‌ مي‌باشد و به‌ عنوان‌ اهرمي‌ اساس‌ در آموزش‌ مادام‌ العمرمحسوب‌ مي‌شود، به‌ همين‌ دليل‌ در اين‌ پژوهش‌ عملكرد معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ در ضمن‌خدمت‌ فرهنگيان‌ با عملكرد ساير معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ موردمقايسه‌ و بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

 

اهداف‌:

1ـ تعيين‌ ميزان‌ عملكرد معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌فرهنگيان‌ در مقايسه‌ با ميزان‌ عملكرد معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌.

2ـ تعيين‌ روشهاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهسازي‌ سازماني‌ آموزش‌ و پرورش‌.

3ـ تعيين‌ ميزان‌ بالا بردن‌ عملكرد نيروي‌ انساني‌ با تغيير نگرش‌ها و دادن‌ اطلاعات‌جديد و اصلاح‌ روشها.

 

پرسش‌ها يا فرضيه‌ها:

فرضيه‌ها:

1ـ پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ كه‌ معلم‌ آنها فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ضمن‌ خدمت‌ فرهنگيان‌، بيشتر از دانش‌ آموزاني‌ است‌ كه‌ ملعم‌ آنها فارغ‌ التحصيل‌ از سايرمراكز آموزش‌ عالي‌ مي‌باشد.

2ـ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌ فرهنگيان‌ در استفاده‌ ازطرح‌ درس‌ موفق‌تر از معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ هستند.

3ـ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌ فرهنگيان‌ رضايت‌ شغلي‌بيشتري‌ از معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ دارند.

4ـ در رفتار شغلي‌ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌فرهنگيان‌ و معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ تفاوت‌ وجود دارد.

 

جامعه‌ آماري‌:

1189 نفر از معلمان‌ ابتدايي‌، راهنمايي‌ و دبيرستان‌ مقطع‌ كارشناسي‌ در سه‌ ناحيه‌شهرستان‌ قم‌ كه‌ 456 نفر فارغ‌ التحصيل‌ مراكر ضمن‌ خدمت‌ و 733 نفر معلم‌ فارغ‌التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ مي‌باشد.

 

نمونه‌ آماري‌:(اعم‌ از فرمول‌ها، روايي‌ و اعتبار و...)

روش‌ نمونه‌ برداري‌ تصادفي‌ سيستمانيك‌ مي‌باشد كه‌ از فرمول‌ زير براي‌ برآورد حجم‌نمونه‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

.pq2z + 2.P.qNd2NZ = n

 

ابزار گردآوري‌ داده‌ها:

1ـ پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته‌

2ـ براي‌ اندازه‌گيري‌ پيشرفت‌ تحصيل‌ دانش‌آموزان‌ اسناد و مدارك‌ موجود.

 

روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌:

آمار توصيفي‌: جداول‌ فراواني‌ ـ نمودار ـ درصد ـ ميانگين‌

آمار استنباطي‌: جهت‌ بررسي‌ كليه‌ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ از آزمون‌ T يك‌ طرفه‌ و دو طرفه‌استفاده‌ شده‌ است‌.

نتيجه‌گيري‌ و تفسير:

1ـ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌ در مقايسه‌ با معلمان‌فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ در استفاده‌ از طرح‌ درسي‌ از مهارت‌ بالاتري‌ برخوردارند.

2ـ پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ معلم‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ضمن‌ خدمت‌ داشته‌اند، در مقايسه‌ با پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ فارغ‌ التحصيل‌ ازساير مراكز آموزش‌ عالي‌ داشته‌اند، بيشتر بوده‌ است‌.

3ـ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌ رضايت‌ بيشتري‌ از شغل‌خود دارند، نسبت‌ به‌ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌.

4ـ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌ نسبت‌ به‌ معلمان‌ فارغ‌التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ از رفتار شغلي‌ بالاتري‌ برخوردار بوده‌اند.

 

محدوديت‌ها و موانع‌:

1ـ محدوديتهاي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كه‌ كنترل‌ آن‌ از حد پژوهشگر خارج‌ است‌.

2ـ محدوديت‌ در گرفتن‌ مجوز براي‌ انجام‌ پژوهش‌.

 

پيشنهادها:

1ـ قبل‌ از هر برنامة‌ آموزشي‌ براي‌ آموزش‌هاي‌ ضمن‌ خدمت‌ نياز سنجي‌ از معلمان‌بعمل‌ آيد و كلاسها بر اساس‌ نياز واقعي‌ معلمان‌ تنظيم‌ گردد.

2ـ كليه‌ معلمان‌ فارغ‌ التحصيل‌ از ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ از طريق‌ دعوت‌ به‌ دوره‌هاي‌ميان‌ مدت‌ واحدهاي‌ درسي‌ مربوط‌ به‌ تعليم‌ و تربيت‌ را بگذرانند.

3ـ فعال‌ كردن‌ نظام‌ آموزش‌ از راه‌ دور و دركنار آموزش‌ حضوري‌.

4ـ ايجاد پايگاه‌ يا بانك‌ اطلاعات‌ يكي‌ از مسايل‌ اساسي‌ است‌ كه‌ در امر تصميم‌ گيريها وبرنامه‌ ريزي‌ بلند مدت‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ نقش‌ اساسي‌ دارد.

5ـ ايجاد معافيت‌ تحصيلي‌ براي‌ دانشجويان‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ در ضمن‌ خدمت‌.

كتابنامه‌:

1ـ اصول‌ و روشهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌، زند، علي‌ حسن‌، سال‌ 1355 چاپ‌ اسلاميه‌.

2ـ فتحي‌ و اجارگاه‌، كوروش‌ 1373، آشنايي‌ با آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌، تهران‌،اداره‌ كل‌ ضمن‌ خدمت‌.

3ـ ابطحي‌، سيد حسن‌، 1373، آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌، چاپ‌ دوم‌، تهران‌، ناشرمؤسسه‌ مطالعات‌ و برنامه‌ ريزي‌ و آموزش‌ سازمان‌ گسترش‌.

4ـ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ معلمان‌ چشم‌ انداز جهاني‌، صفوي‌، امان‌ ا...، 1373، تهران‌،فصلنامة‌ مديريت‌ آموزشي‌.

5ـ زرگري‌ مرندي‌، داريوش‌، 1372، آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ معلمان‌، در نظامهاي‌مختلف‌ آموزشي‌، تهران‌، ناشر تهران‌.

 

شماره‌ شناسايي‌ 307- برنامه ریزی درسی

 

عنوان‌: بررسي‌ ميزان‌ انطباق‌ محتوا با اهداف‌ كتابهاي‌ تعليمات‌ ديني‌ دورة‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌

سال‌ اجرا: 75 ـ 76

نام‌ پژوهشگر: سيد جواد حسني‌

نام‌ ناظران‌ و راهنماها: دكتر بهرام‌ محسن‌ پور

نام‌ مشاور:

كليد واژه‌ها: انطباق‌ محتوا ـ اهداف‌ ـ كتاب‌ ـ تعليمات‌ ديني‌ ـ راهنمايي‌

 

مقدمه‌:

تربيت‌ آدمي‌ خاصيت‌ تراكمي‌ دارد. هنگاميكه‌ كسي‌ تربيت‌ شده‌ باشد، تأثير تربيت‌ فقط‌به‌ او محدود نمي‌شود، بلكه‌ ممكن‌ است‌ تربيت‌ آن‌ فرد خانواده‌ و حتي‌ جامعه‌اش‌ را نيزتحت‌ تأثير قرار دهد. لذا براي‌ داشتن‌ يك‌ جامعة‌ مطلوب‌ افراد آن‌ جامعه‌ بايد از الگوهاي‌اسلامي‌ در آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌ گيرند.

آموزش‌ صحيح‌ درس‌ ديني‌ موجب‌ سعادت‌ آدميان‌ مي‌شود. لذا تربيت‌ ديني‌دانش‌آموزان‌ ضروري‌ و لازم‌ است‌. چرا كه‌ اين‌ درس‌ با ابعاد مختلف‌ زندگي‌ دانش‌آموزان‌ارتباط‌ دارد و در حدود يقين‌ فلسفة‌ حيات‌ براي‌ آنهاست‌ تا چگونه‌ زيستن‌ را به‌ آنها بياموزد.

 

بيان‌ مسأله‌:

آگاهي‌ از مناسب‌ بودن‌ متون‌ درسي‌ و محتواي‌ كتاب‌ تعليمات‌ ديني‌ براي‌ مسوولان‌آموزشي‌ و پرورش‌ كشور داراي‌ اهميت‌ حياتي‌ است‌.

اجراي‌ صحيح‌ و درست‌ درس‌ ديني‌ نقش‌ مهمي‌ در تربيت‌ ديني‌ دانش‌آموزان‌ كشور وموفقيت‌ پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دارد. علاوه‌ بر مناسب‌ بودن‌ محتوا، انطباق‌ محتوا بااهداف‌، نيز از اهميت‌ و يژه‌اي‌ برخوردار است‌. به‌ همين‌ دليل‌ در اين‌ تحقيق‌ محقق‌ در پي‌آنست‌ كه‌ ميزان‌ انطباق‌ محتوا با اهداف‌ كتابها تعليمات‌ ديني‌ دوره‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ رابررسي‌ كند و در نهايت‌ رهنمودهايي‌ را جهت‌ بهبود كتابهاي‌ تعليمات‌ ديني‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ مؤلفان‌ اين‌ كتب‌ ارائه‌ نمايد.

 

اهداف‌:

هدف‌ كلي‌ تحقيق‌ حاضر بررسي‌ ميزان‌ انطباق‌ محتواي‌ كتابهاي‌ تعليمات‌ ديني‌ دوره‌راهنمايي‌ با اهداف‌ آن‌ از نظر دبيران‌ ديني‌ در سال‌ تحصيلي‌ 76ـ75 در شهرستان‌ قم‌ است‌.

 

پرسش‌ها يا فرضيه‌ها:

سؤالات‌:

1ـ آيا محتواي‌ ارائه‌ شده‌ در كتاب‌ تعليمات‌ ديني‌ سال‌ اوّل‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ با اهداف‌مورد نظر تناسب‌ دارد؟

2ـ آيا مطالب‌ ارائه‌ شده‌ در كتاب‌ تعليمات‌ ديني‌ سال‌ دوّم‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ با اهداف‌مورد نظر تناسب‌ دارد؟

3ـ آيا محتواي‌ ارائه‌ شده‌ كتاب‌ تعليمات‌ ديني‌ سال‌ سوّم‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ با اهداف‌مورد نظر تناسب‌ دارد؟

4ـ آيا محتواي‌ كتابهاي‌ تعليمات‌ ديني‌ دوره‌ راهنمايي‌ در تربيت‌ ديني‌ كودكان‌ ونوجوانان‌ مؤثر مي‌باشد؟

5ـ آيا كتابهاي‌ ديني‌ دورة‌ راهنمايي‌ داراي‌ محتواي‌ مناسب‌ مي‌باشد؟

 

جامعه‌ آماري‌:

دبيران‌ ديني‌ دورة‌ راهنمايي‌ نواحي‌ 1 و 2 آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ قم‌ در سال‌ تحصيلي‌76ـ75 كه‌ 371 نفر بوده‌ است‌.

 

نمونه‌ آماري‌:(اعم‌ از فرمول‌ها، روايي‌ و اعتبار و...)

110 جامعه‌ آماري‌ كه‌ شامل‌ 45 نفر مي‌باشند به‌ روش‌ تصادفي‌ ساده‌ انتخاب‌ شدند.

 

ابزار گردآوري‌ داده‌ها:

پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته‌

 

روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌:

جهت‌ توصيف‌ طبقه‌ آماري‌ از آمار توصيفي‌ مانند جداول‌، بردار، درصد، فراواني‌ و...استفاده‌ شده‌ است‌ و به‌ منظور بررسي‌ نظرات‌ ودبيران‌ از آمار استنباطي‌ و آزمون‌ مجذورخي‌ دو استفاده‌ شده‌ است‌.

 

نتيجه‌گيري‌ و تفسير:

1ـ محتواي‌ ارائه‌ شده‌ در كتاب‌ ديني‌ سال‌ اوّل‌ از نظر دبيران‌ با اهداف‌ مد نظر انطباق‌ داردو براي‌ تربيت‌ ديني‌ دانش‌آموزان‌ مناسب‌ است‌.

2ـ محتواي‌ كتاب‌ ديني‌ دوم‌ راهنمايي‌ از نظر دبيران‌ با اهداف‌ مورد نظر انطباق‌ دارد وبراي‌ تربيت‌ ديني‌ دانش‌آموزان‌ مناسب‌ است‌.

3ـ محتواي‌ كتاب‌ ديني‌ سال‌ سوم‌ راهنمايي‌ نيز از نظر دبيران‌ با اهداف‌ مورد نظر انطباق‌دارد و براي‌ تربيت‌ ديني‌ دانش‌آموزان‌ مناسب‌ است‌.

4ـ بطور كلي‌ از نظر دبيران‌ به‌ ميزان‌ متوسط‌ و قابل‌ قبولي‌ محتواي‌ ارائه‌ شده‌ در كتابهاي‌مذكور در تربيت‌ اين‌ دانش‌آموزان‌ مؤثر بوده‌ است‌ و بر اساس‌ اهداف‌ آموزش‌ و تربيت‌اسلامي‌ تنظيم‌ گرديده‌اند.

5ـ از نظر دبيران‌ به‌ ميزان‌ مناسب‌ و قابل‌ قبولي‌ محتواي‌ كتب‌ با دورة‌ سني‌ و شرايط‌خاص‌ آن‌ مطابقت‌ دارد.

 

محدوديت‌ها و موانع‌:

1ـ در اين‌ تحقيق‌ از كارشناسان‌ و دانش‌آموزان‌ نظر خواهي‌ نشده‌ است‌.

2ـ تحقيق‌ در يك‌ شهرستان‌ و نمونة‌ محدود انجام‌ گرفته‌ است‌.

3ـ تحقيق‌ در يك‌ مقطع‌ تحصيلي‌ در يك‌ مرحله‌ زماني‌ نظر خواهي‌ شده‌ است‌.

 

پيشنهادها:

1ـ ارزشيابي‌ از كتب‌ ديني‌ منحصر به‌ امتحان‌ كتبي‌ نباشد مطالب‌ حاشيه‌ گذاري‌ درس‌ديني‌ نيز از دانش‌آموزان‌ توسط‌ معلم‌ مربوطه‌ بررسي‌ شود.

2ـ در چاپ‌ كتب‌ ديني‌ از مأخذ مرغوب‌ و از بهترين‌ و زيباترين‌ تصاوير در روي‌ جلد وجاي‌ ديگر كتاب‌ استفاده‌ شود.

3ـ در محتواي‌ كتب‌ از داستانهاي‌ زندگي‌ و روايات‌ و و زندگينامه‌ ائمه‌ بيشتر استفاده‌ شود.

4ـ محتواي‌ كتب‌ به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ انديشيدن‌ و تأمل‌ را در دانش‌آموزان‌ بيشتر تقويت‌ كند.

5ـ ساعت‌ درس‌ ديني‌ از 2 ساعت‌ به‌ 3 ساعت‌ افزايش‌ يابد.

 

كتابنامه‌:

1ـ ارزشيابي‌ آموزش‌، تأليف‌ ريچاردولف‌، ترجمه‌ كيامنش‌، عليرضا انتشارات‌ مركزنشر دانشگاهي‌ تهران‌ سال‌ 1375.

2ـ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدايي‌، راهنمايي‌ و متوسطه‌ تأليف‌ نديمي‌، محمد تقي‌ و بروج‌،محمد حسين‌ انتشارات‌ مهرداد سال‌ 1371.

3ـ برنامه‌ تربيت‌ و فعاليتهاي‌ تربيتي‌، تأليف‌ زاهدي‌، مرتضي‌، انتشارات‌ آواي‌ نور سال‌ 1375.

4ـ پرورش‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ در كودكان‌، تأليف‌ قائمي‌، دكتر علي‌، انتشارات‌ اميري‌ 1364.

5ـ رويكرد نمادين‌ بر تربيت‌ ديني‌، تأليف‌ كريمي‌، دكتر عبدالعظيم‌. انتشارات‌ قدياني‌ 1374.

6ـ مباني‌ روان‌ شناختي‌ تربيت‌، تأليف‌ دكتر شعاري‌ نژاد نشر مؤسسه‌ مطالعات‌ وتحقيقات‌ فرهنگي‌ 1368.

 

 

شماره‌ شناسايي‌ 350- برنامه ریزی

 

عنوان‌: بررسي‌ رابطة‌ سبك‌ مديريت‌ (رابطه‌ مدارـ وظيفه‌ مدار) مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌قم‌ ويژگيهاي‌ شخصيتي‌ آنان‌

سال‌ اجرا: 1378 ـ 1377

نام‌ پژوهشگر: صديقه‌ اسلامي‌ منش‌

نام‌ ناظران‌ و راهنماها: دكتر سيد مهدي‌ الواني‌

نام‌ مشاور: دكتر محمود شيرازي‌

كليد واژه‌ها: سبك‌ مديريت‌ ـ وظيفه‌ مدارـ رابطه‌ مدار ـ مديران‌ دبيرستان‌ ـ ويژگيهاي‌شخصيتي‌ مديران‌

 

مقدمه‌ :

از آنجا كه‌ اثر بخشي‌ حاصل‌ سبك‌ مديريت‌ مديران‌ مي‌باشد بنابراين‌ سهمي‌ از اين‌ اثربخشي‌ رفتار و شخصيت‌ مديران‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. حال‌ اگر شخصيت‌ را مجموعه‌اي‌ ازصفات‌ و خصوصيات‌ جسمي‌ و رواني‌ فرد بدانيم‌ كه‌ در رفتار او متبلور شده‌ است‌، عوامل‌و محركات‌ بيروني‌ نيز به‌ شدت‌ و ضعف‌ اين‌ رفتار كمك‌ مي‌كند از طراحي‌ ويژگيهاي‌شخصي‌ مديران‌ نيز از طريق‌ محيط‌ به‌ صورت‌ محركات‌ بيروني‌ و دروني‌ در رفتار فردمتجلي‌ مي‌شود.

در نتيجه‌ ويژگيهاي‌ شخصي‌ مديران‌ بخشي‌ از سازمان‌ شخصيت‌ آن‌ را تشكيل‌ مي‌دهدكه‌ به‌ نحوي‌ در رفتار و طرز فكر آنان‌ اثر مي‌گذارد.

 

بيان‌ مسأله‌:

اين‌ تحقيق‌ سعي‌ بر اين‌ دارد تا ميزان‌ تأثير با رابطه‌ ويژگيهاي‌ شخصيتي‌ مدير در دو سبك‌رايج‌ مديريت‌ رابطه‌ مدار و وظيفه‌ مدار را پيدا كند و مشخص‌ سازد كه‌ بين‌ سبك‌ مديريت‌مديران‌ و ويژگيهاي‌ شخصي‌ آنان‌ ارتباط‌ وجود دارد يا خير؟ اين‌ تحقيق‌ مدير رابطه‌ مدار رامديري‌ مي‌داند كه‌:

1ـ افراد را به‌ انجام‌ كار معيني‌ مي‌گمارد.

2ـ از قواعد و قوانين‌ پيروي‌ محض‌ دارد.

3ـ انتظارات‌ خود را به‌ اطلاع‌ اعضاء گروه‌ مي‌رساند.

از آنجا كه‌ هر مدير مي‌تواند بهره‌اي‌ از هر دو سبك‌ را برده‌ باشد، تلاش‌ محقق‌ بر آن‌است‌ كه‌ ميزان‌ تبعيت‌ مديران‌ از دو سبك‌ را تعيين‌ كند و آنرا با ويژگيهاي‌ نظير تحصيلات‌،رشته‌ تحصيلي‌، تأهل‌ به‌ جنسيت‌، دوره‌هاي‌ ضمن‌ خدمت‌ و... آنان‌ ارتباط‌ دهد تا ميزان‌رابطة‌ بين‌ اين‌ دو متغيير را بررسي‌ نمايد.

 

اهداف‌:

1ـ شناخت‌ سبك‌ مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌ قم‌

2ـ شناخت‌ رابطة‌ بين‌ سبك‌ با ويژگيهاي‌ شخصي‌ مديران‌

3ـ كمك‌ در انتصاب‌ مناسب‌ مديران‌.

 

پرسش‌ها يا فرضيه‌ها:

فرضيه‌ اصلي‌: بين‌ ويژگيهاي‌ شخصيتي‌ مديران‌ و سبك‌ مديريت‌ آنها رابطه‌ وجود دارد.

فرضيه‌هاي‌ فرعي‌: 1ـ  بين‌ سبك‌ مديريت‌ و سطح‌ تحصيلات‌ رابطه‌ وجود دارد.

2ـ بين‌ سبك‌ مديريت‌ و رشته‌ تحصيلي‌ رابطه‌ وجود دارد.

3ـ بين‌ سبك‌ مديريت‌ و جنسيت‌ رابطه‌ وجود دارد.

4ـ بين‌ سبك‌ مديريت‌ و تأهل‌ رابطه‌ وجود دارد.

 

جامعه‌ آماري‌:

كليه‌ مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌ قم‌ كه‌ در سال‌ تحصيلي‌ 78 ـ 77 به‌ مديريت‌ اشتغال‌ دارند.

نمونه‌ آماري‌:(اعم‌ از فرمول‌ها، روايي‌ و اعتبار و...)

روش‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ خوشه‌اي‌ مي‌باشد حجم‌ نمونه‌ بر اساس‌ فرمول‌ زير بدست‌ مي‌آيد:

 .p(1-p)2t + 2.p(1-p)nd 2nt = n

 

ابزار گردآوري‌ داده‌ها:

پرسشنامه‌ جهت‌ بررسي‌ روايي‌ پرسشنامه‌ از نظرات‌ اصلاحي‌ اساتيد ـ دانشجويان‌مديريت‌ و مديران‌، باتجربه‌ استفاده‌ گرديد و يراي‌ تعيين‌ اعتبار از روش‌ آزمون‌ همپا ياموازي‌ استفاده‌ شد.

 

روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌:

آمار توصيفي‌: جداول‌ توزيع‌ فراواني‌، درصد و نمودار آمار استنباطي‌: جهت‌ آزمون‌فرضيه‌ها و معني‌ دار كردن‌ تفاوتهاي‌ بين‌ فراوانيها و تستها از آزمون‌ مجذور كاي‌ (2x) وآزمون‌ نسبت‌ دو صفت‌ در يك‌ جامعة‌ واحد و آزمون‌ تفاوت‌ نسبت‌ يك‌ صفت‌ در دوجامعة‌ مستقل‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

 

نتيجه‌گيري‌ و تفسير: نتايج‌ حاصل‌ از پژوهش‌:

1ـ بين‌ ويژگيهاي‌ شخصي‌ مديران‌ و سبك‌ مديريت‌ آنها رابطه‌ وجود دارد.

2ـ مديراني‌ كه‌ سطح‌ تحصيلات‌ بالاتري‌ دارند بيشتر از سبك‌ رابطه‌ مداري‌ استفاده‌ مي‌كنند.

3ـ مديراني‌ كه‌ رشته‌ تحصيلي‌ آنها مديريت‌ آموزشي‌ است‌ بيشتر از سبك‌ رابطه‌ مداري‌استفاده‌ مي‌كنند.

4ـ مديران‌ زن‌ بيشتر از مديران‌ مرد از سبك‌ رابطه‌ مداري‌ استفاده‌ مي‌كنند.

5ـ مديران‌ متأهل‌ بيشتر از مديران‌ مجرد از سبك‌ رابطه‌ مداري‌ استفاده‌ مي‌كنند.

 

 

محدوديت‌ها و موانع‌:

1ـ پراكندگي‌ مدارس‌ از نظر جغرافيايي‌ و كثرت‌ مدارس‌ نمونه‌

2ـ عدم‌ همكاري‌ بعضي‌ از مديران‌ جهت‌ تكميل‌ پرسشنامه‌

 

پيشنهادها:

1ـ از افرادي‌ در پست‌ مديريت‌ استفاده‌ شود كه‌ سطح‌ تحصيلات‌ بالاتري‌ دارند و داراي‌مدرك‌ مديريت‌ آموزشي‌ مي‌باشند و متأهل‌ هستند.

2ـ آموزش‌ مديران‌ چه‌ از نظر كيفي‌ و چه‌ از نظر كمي‌ توسط‌ اساتيد مجرب‌ مد نظر قرار گيرد.

3ـ بكارگيري‌ مديران‌ آموزش‌ ديده‌ در پستهاي‌ مديريتي‌

4ـ فراهم‌ آوردن‌ آموزشهاي‌ مكاتبه‌اي‌ و از راه‌ دور براي‌ مديراني‌ كه‌ نتوانسته‌اند سطوح‌آموزشي‌ عالي‌ را طي‌ نمايند.

 

كتابنامه‌:

1ـ خليلي‌ شوريني‌، سهراب‌، تئوري‌هاي‌ رهبر سازماني‌ و كاربرد آنها در نظام‌ مديريت‌ايران‌، انتشارات‌ قائم‌ چاپ‌ اوّل‌ تهران‌ (1373)

2ـ صافي‌، احمد «مديريت‌ و نوآوري‌ در مدارس‌» مديريت‌ آموزش‌، تحقيقات‌ وتأليفات‌ سازمان‌ چاپ‌ دوم‌ تهران‌ (1378)

3ـ علاقه‌ بند، علي‌ «مديريت‌ رفتار سازماني‌ و كاربرد منابع‌ انساني‌» انتشارات‌ امير كبيرچاپ‌ پنجم‌ تهران‌ (1371)

4ـ كهن‌، كوئل‌، «تئوريهاي‌ سازمان‌ و مديريت‌» انتشارات‌ اطلاعات‌ چاپ‌ پنجم‌ به‌ نقل‌ ازهربرت‌ جي‌ وگوست‌، سي‌، دي‌ تهران‌ (1371)

5ـ صافي‌، احمد «مدارس‌ متوسطه‌، مهارتهاي‌ مديران‌» فصلنامة‌ مديريت‌ در آموزش‌ وپرورش‌ شمارة‌ 4.

 

شماره‌ شناسايي‌ 353- برنامه ریزی

 

عنوان‌: بررسي‌ رابطه‌ توسعة‌ كمي‌ آموزش‌ و پرورش‌ با كيفيت‌ تحصيلي‌ در دورة‌ آموزش‌راهنمايي‌ تحصيلي‌ شهر قم‌

سال‌ اجرا: 1366

نام‌ پژوهشگر: يداله‌ وكيلي‌

نام‌ ناظران‌ و راهنماها: دكتر فريده‌ آل‌ آقا

نام‌ مشاور: دكتر عباس‌ حرمي‌ ـ دكتر حيدر علي‌ هومن‌

كليد واژه‌ها: توسعة‌ كمي‌ ـ كيفيت‌ تحصيلي‌ ـ آموزش‌ راهنمايي‌ 

 

مقدمه‌ :

با توجه‌ به‌ نقش‌ حياتي‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نظام‌ آموزشي‌ صحيح‌ در استقلال‌ كشور وحفظ‌ و پرورش‌ منابع‌ انساني‌ و نيروهاي‌ مادي‌ و معنوي‌، چگونگي‌ آموزش‌ يا كيفيت‌تحصيلي‌ مسئله‌ بسيار مهم‌ و خطيري‌ مي‌باشد. دقت‌ در انتخاب‌ هدفهاي‌ متناسب‌ بانيازهاي‌ فردي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌، سياسي‌ و فرهنگي‌ كشور، دقت‌ در انتخاب‌ سواددرسي‌، محتواي‌ كتابهاي‌ درسي‌، ساعات‌ تدريس‌ هر ماده‌ درسي‌، نحوة‌ آموزش‌ و تربيت‌معلم‌ و مدير اجرايي‌ و اختصاص‌ بودجه‌ در آموزش‌ و پرورش‌ بسيار مهم‌ و پر اهميت‌ است‌.

 

بيان‌ مسأله‌:

وقتي‌ دربارة‌ كيفيت‌ تحصيلي‌ صحبت‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد سوالاتي‌ دربارة‌ خانواده‌، جامعه‌،وضع‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ خانواده‌، مديريت‌، معلم‌، تعداد دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ معلم‌،ارتباط‌ افراد خانواده‌، اولياي‌ مدرسه‌، وسايل‌ كمك‌ آموزشي‌، بودجه‌، محتواي‌ درسي‌،درصد قبولي‌، افت‌ تحصيلي‌ و ادامه‌ تحصيل‌ در رشته‌هاي‌ علمي‌ و فني‌ و... مطرح‌ مي‌گردد.

هر يك‌ از عوامل‌ مذكور بدون‌ شك‌ در كيفيت‌ تحصيلي‌ دخالت‌ دارند و مشكل‌ است‌ كه‌بتوان‌ درصد معيني‌ براي‌ هر يك‌ از تعيين‌ نمود.

به‌ همين‌ دليل‌ بررسي‌ رابطة‌ توسعة‌ كمي‌ آموزش‌ و پرورش‌ با كيفيت‌ آموزش‌ در دورة‌آموزش‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ در شهر قم‌ موضوع‌ اين‌ تحقيق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ در واقع‌مي‌خواهيم‌ ببينيم‌ كه‌ افزايش‌ تعداد دانش‌آموزان‌ اين‌ دورة‌ تحصيلي‌ چه‌ تأثيري‌ بر كيفيت‌آموزش‌ آن‌ داشته‌ است‌؟

 

اهداف‌: ندارد.

 

پرسش‌ها يا فرضيه‌ها:

سؤالات‌:

1ـ آيا بين‌ افزايش‌ كمي‌ دانش‌آموزان‌ با پيشرفت‌ تحصيلي‌ رابطه‌اي‌ وجود دارد يا خير؟

2ـ اگر رابطه‌اي‌ بين‌ عاملهاي‌ مذكور وجود دارد ميزان‌ اين‌ ارتباط‌ تا چه‌ حدي‌ است‌؟يعني‌ آيا مي‌توان‌ تعداد دانش‌آموزان‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ عامل‌ فوق‌ العاده‌ مؤثر و اصلي‌ درپيشرفت‌ تحصيلي‌ بحساب‌ آورد يا خير؟

 

جامعه‌ آماري‌:

كليه‌ دانش‌آموزان‌ روزانه‌ مدارس‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ شهر قم‌ اعم‌ از دختر و پسر كه‌ درسال‌ تحصيلي‌ 65ـ64 در مدارس‌ شهر قم‌ اشتغال‌ دارند.

 

نمونه‌ آماري‌:(اعم‌ از فرمول‌ها، روايي‌ و اعتبار و...)

20 نفر از دانش‌آموزان‌ از خانواده‌هاي‌ مرفه‌ و دسته‌ ديگر 20 نفري‌ از خانواده‌هاي‌محروم‌ به‌ روش‌ نمونه‌گيري‌ سيستماتيك‌ شامل‌ يك‌ گروه‌ و يك‌ گروه‌ و ديگر 40 نفري‌ ازدانش‌آموزان‌ مدارس‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ پرجمعيت‌ براي‌ نمونه‌گيري‌ سيستماتيك‌ انتخاب‌ گشته‌اند.

 

ابزار گردآوري‌ داده‌ها:

ابزار تحقيق‌ عبارتست‌ از پاسخ‌ سوالات‌ امتحان‌ نهايي‌ خرداد ماه‌ سال‌ سوم‌ راهنمايي‌مربوط‌ به‌ دروس‌ علوم‌ تجربي‌، رياضي‌، ديكته‌ و ترجمة‌ زبان‌ انگليسي‌ كه‌ عمدتاً كتبي‌بودند و به‌ صورت‌ هماهنگ‌ در سطح‌ استان‌ مركزي‌ تصحيح‌ و نمره‌ گذاري‌ شده‌اند.

 

روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌:

از آزمون‌ آمار t مستقل‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

 

نتيجه‌گيري‌ و تفسير:

بين‌ افزايش‌ كمي‌ دانش‌آموزان‌ و كيفيت‌ تحصيلي‌ آنها تقريباً رابطة‌ قوي‌ وجود دارديعني‌ زياد شدن‌ تعداد دانش‌آموزان‌ كلاس‌ باعث‌ كاهش‌ كيفيت‌ تحصيلي‌ و توقف‌ پيشرفت‌آموزش‌ مي‌گردد. همچنين‌ در اين‌ تحقيق‌ اين‌ ارتباط‌ در حد بالايي‌ است‌ بطوريكه‌ با اعتماد95% مي‌توان‌ گفت‌ تعداد دانش‌آموزان‌ يك‌ كلاس‌ يكي‌ از عوامل‌ مؤثر در پيشرفت‌تحصيلي‌ است‌.

و نتيجة‌ كلي‌ دربارة‌ نمونة‌ مجدد نيز چنين‌ است‌ كه‌ عامل‌ رفاه‌ و برخورداري‌ از امكانات‌مادي‌ قوي‌تر و مؤثرتر از ميزان‌ جمعيت‌ كلاس‌ و مسئله‌ افزايش‌ دانش‌آموز، در پيشرفت‌تحصيلي‌ است‌.

 

محدوديت‌ها و موانع‌:

 

پيشنهادها:

1ـ جمعيت‌ و كلاس‌ حداكثر از 30 نفر تجاوز ننمايد.

2ـ كمبود فضاي‌ آموزشي‌ كشور با تأسيس‌ مدارس‌ جديد برطرف‌ گردد.

3ـ با تشويق‌ افراد افراد خير و نيكوكار از كمك‌ آنها براي‌ ساخت‌ مدارس‌ استفاده‌ شود.

4ـ بنياد مستضعفان‌ و بنياد 15 خرداد و ساير مؤسسات‌ عام‌ المنفعه‌ و خيريه‌ در احداث‌مدارس‌ سهم‌ بيشتري‌ بر عهده‌ گيرند.

 

كتابنامه‌:

1ـ ژان‌ توما ـ مسائل‌ جهاني‌ آموزش‌ و پرورش‌ ـ ترجمة‌ دكتر احمد آقازاده‌ ـ مركز نشردانشگاهي‌ ـ تهران‌ 1363.

2ـ فيليپ‌ كومنر ـ بحران‌ جهاني‌ تعليم‌ و تربيت‌ ـ ترجمة‌ حسن‌ صفاري‌، كوكب‌ صفاري‌.

3ـ فيليپ‌ كومنر ـ برنامه‌ ريزي‌ آموزش‌ چيست‌؟ ترجمة‌ دكتر محمد برهان‌ منش‌ ـانتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.

4ـ نقيب‌ زاده‌ مير عبدالحسين‌ ـ فلسفة‌ آموزش‌ و پرورش‌ ـ كتابخانة‌ طهوري‌.

 

شماره‌ شناسايي‌ 235- برنامه ریزی درسی

 

عنوان‌: بررسي‌ تطابق‌ طراحي‌ آموزشي‌ كتابهاي‌ درسي‌ با اصول‌ طراحي‌ سيستماتيك‌آموزشي‌ از ديدگاه‌ معلمان‌

سال‌ اجرا: 77ـ76

نام‌ پژوهشگر: طاهره‌ پور محمدي‌

نام‌ ناظران‌ و راهنماها: داريوش‌ نوروزي‌

نام‌ مشاور: علي‌ دلاور

كليد واژه‌ها: طراحي‌ آموزشي‌ كتابهاي‌ درسي‌ ـ طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ ـ معلمان‌

 

مقدمه‌ :

يكي‌ از بهترين‌ اهداف‌ آموزشي‌ كه‌ برنامة‌ دوم‌ توسعه‌ بر آن‌ تأكيد مي‌كند، افزايش‌كارآيي‌ دروني‌ و بيروني‌ در همه‌ سطوح‌ و انواع‌ آموزش‌ و بهبود شاخص‌هاي‌ كيفي‌ و كمي‌آموزش‌ در همة‌ سطوح‌ مخصوصاً آموزش‌ ابتدايي‌ است‌.

از مهمترين‌ شاخص‌هاي‌ توسعه‌ در يك‌ كشور كيفيت‌ و كميت‌ بروند سيستم‌ آموزشي‌مي‌باشد، كه‌ آن‌ نيز به‌ چگونگي‌ سيستم‌ انتقال‌ اطلاعات‌ برنامه‌ ريزي‌ شده‌ آموزشي‌ به‌ فراگيران‌ و نيز بهبود فرايند ياد دهي‌ ـ يادگيري‌ بستگي‌ دارد. طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزش‌ كه‌برگرفته‌ از رويكرد سيستمي‌ در آموزش‌ است‌ منجر به‌ ايجاد تفكر سيستماتيك‌ در ذهن‌فراگيران‌ مي‌شود به‌ همين‌ دليل‌ آشنايي‌ با نگرش‌ سيستمي‌ و آگاهي‌ از اصول‌ و مباني‌طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزش‌ و الگوهاي‌ متعدد ارائه‌ شده‌ براي‌ آن‌ از سوي‌ صاحبنظران‌اين‌ رشته‌ مي‌تواند ما را در حل‌ پاره‌اي‌ از مشكلات‌ آموزشي‌ مدارس‌ ياري‌ كند.

 

بيان‌ مسأله‌:

عدم‌ توجه‌ به‌ اهداف‌ آموزشي‌، محتواي‌ مهم‌ مناسب‌درسي‌، الگوهاي‌ پيشرفته‌ درسي‌،ويژگيهاي‌ فراگيران‌، شرايط‌ مطلوب‌ يادگيري‌، شناخت‌ ساخته‌هاي‌ مناس‌ آموزش‌،سيستم‌ ارزشيابي‌ منظم‌ و موزون‌ كه‌ باعث‌ تغيير و اصلاح‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ شود ازمعضلات‌، مشكلات‌ و نارساييهاي‌ امر آموزش‌ و يادگيري‌ است‌.

در سوي‌ ديگر مشاهده‌ مي‌شود كه‌ استفاده‌ از رويكرد سيستمي‌ در امر آموزش‌ ويادگيري‌ كه‌ به‌ مشكل‌ طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزش‌ جلوه‌ گر مي‌شود، مي‌تواند پاسخگوي‌بسياري‌ از اين‌ نارساييها باشد.

با توجه‌ به‌ اينكه‌ در سيستم‌ آموزشي‌ كشور ما كتابهاي‌ درسي‌ محور برنامه‌هاي‌ آموزشي‌هستند بنظر مي‌رسد كه‌ انجام‌ يك‌ تحقيق‌ در ارتباط‌ با مطابقت‌ طراحي‌ آموزشي‌ كتابهاي‌درسي‌ با اصول‌ طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ بدليل‌ مزايايي‌ كه‌ براي‌ آن‌ ذكر شد،ضروري‌ باشد بويژه‌ در پايه‌ اول‌ ابتدايي‌ كه‌ نقطة‌ شروع‌ آموزش‌ رسمي‌ محسوب‌ مي‌گردد.

 

اهداف‌:

بررسي‌ كاستي‌ها و ضعف‌ها و نارساييهاي‌ طراحي‌ آموزشي‌ كتابهاي‌ درسي‌ در مقايسه‌با اصول‌ طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ و با نگرش‌ به‌ دو كتاب‌ فارسي‌ و علوم‌ تجربي‌ پايه‌اول‌ ابتدايي‌.

 

پرسش‌ها يا فرضيه‌ها:

سوال‌ اصلي‌: آيا بين‌ طراحي‌ آموزشي‌ كتابهاي‌ درسي‌ و اصول‌ طراحي‌ سيستماتيك‌آموزشي‌ رابطه‌ وجود دارد؟

سوالات‌ فرعي‌:

1ـ آيا بين‌ اهداف‌ كتابهاي‌ درسي‌ و اصول‌ هدف‌ از اصول‌ طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌رابطه‌ وجود دارد؟

2ـ آيا بين‌ محتواي‌ كتابهاي‌ درسي‌ و اصل‌ محتوا از اصول‌ طراحي‌ سيستماتيك‌آموزشي‌ رابطه‌ وجود دارد؟

3ـ آيا بن‌ شرايط‌ يادگيري‌ (بويژه‌ شرايط‌ بيروني‌) و اصل‌ شرايط‌ يادگيري‌ از سيستماتيك‌آموزشي‌ رابطه‌ وجود دارد؟

4ـ آيا بين‌ ويژگيهاي‌ فرا گيران‌ و اصل‌ توجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ فراگيران‌ از اصول‌ سيستماتيك‌آموزشي‌ رابطه‌ وجود دارد؟

5ـ آيا بين‌ رسانه‌ بكار گرفته‌ شده‌ در كتاب‌ و اصل‌ رسانه‌ از اصول‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌رابطه‌ وجود دارد؟

6ـ آيا بين‌ ارزشيابي‌ كتابهاي‌ درسي‌ و اصل‌ ارزشيابي‌ در طراحي‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌رابطه‌ وجود دارد؟

 

جامعه‌ آماري‌:

كتابهاي‌ درس‌ پايه‌ اول‌ يعني‌ علوم‌ ـ فارسي‌ و رياضي‌ و معلمان‌ پايه‌ اول‌ ابتدايي‌ مناطق‌سه‌ گانة‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهرستان‌ قم‌.

 

نمونه‌ آماري‌:(اعم‌ از فرمول‌ها، روايي‌ و اعتبار و...)

از بين‌ كتابهاي‌ كلاس‌ اول‌ فارسي‌ و علوم‌ تجربي‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ انتخاب‌ شدند و ازمعلمان‌ پايه‌ اول‌ ابتدايي‌ قم‌ 190 نفر با روش‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ از سه‌ناحية‌ آموزش‌ و پرورش‌ انتخاب‌ شدند.

 

ابزار گردآوري‌ داده‌ها:

پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته‌ كه‌ اعتبار آن‌ از طريق‌ آزمون‌ آلفا كرانباخ‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌.

 

روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌:

از آمار توصيفي‌ براي‌ جداول‌ فراواني‌ و درصد سوالات‌ استفاده‌ شده‌ است‌ از آماراستنباطي‌ براي‌ بررس‌ معني‌ داري‌ تفاوت‌ در فراوني‌هاي‌ مشاهد شده‌ و مورد انتظار ازمجذور كاي‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

نتيجه‌گيري‌ و تفسير:

1ـ بين‌ اهداف‌ كتاب‌ فارسي‌ و علوم‌ تجربي‌ كلاس‌ اول‌ و اصل‌ هدف‌ از اصول‌ طراحي‌سيستماتيك‌ آموزش‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

2ـ بين‌ نحتواي‌ تكاپ‌ فارسي‌ و علوم‌ تجربي‌ كلاس‌ اول‌ و اصل‌ محتوا از اصول‌سيستماتيك‌ آموزشي‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

3ـ بين‌ شرايط‌ يادگيري‌ در كتاب‌ فارسي‌ و علوم‌ تجري‌ كلاس‌ اول‌ وصل‌ شرايط‌يادگيري‌ از اصول‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

4ـ بين‌ توجه‌ به‌ ويژگي‌ فراگيران‌ در كتاب‌ فارس‌ و علوم‌ تجربي‌ كلاس‌ اول‌ ابتدايي‌ وتوجه‌ به‌ ويژگي‌ فراگيران‌ از اصول‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

5ـ بين‌ رسانة‌ بكار گرفته‌ شده‌ در كتاب‌ فارسي‌ و علوم‌ تجري‌ كلاس‌ اول‌ ابتدايي‌ و اصل‌رسانه‌ از اصول‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

6ـ بين‌ اصل‌ ارزشيابي‌ كتاب‌ فارس‌ و علوم‌ تجربي‌ كلاس‌ اول‌ ابتدايي‌ و اصل‌ ارزشيابي‌ ازاصول‌ سيستماتيك‌ آموزشي‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

بطور كلي‌ نتايج‌ تحقيق‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ طراحي‌ آموزشي‌ كتاب‌ فارسي‌ و علوم‌ تجربي‌كلاس‌ اول‌ ابتدايي‌ با اصول‌ سيستم‌ تيك‌ آموزشي‌ مطابقت‌ وجود ندارد.

 

محدوديت‌ها و موانع‌:

1ـ تمايلات‌ و تعصبات‌ معلمان‌ نسبت‌ به‌ كتابهاي‌ درسي‌ چون‌ محور اساسي‌ كار معلمان‌محسوب‌ مي‌شود.

2ـ عدم‌ تسلط‌ كافي‌ معلمان‌ بر مفاهيم‌ اصول‌ مطرح‌ شده‌ در پرسشنامه‌.

3ـ پراكندگي‌ عواملي‌ مانند سن‌، جنس‌، رشته‌ تحصيلي‌ و سطح‌ تحصيلات‌

4ـ عدم‌ استقبال‌ معلمان‌ بدليل‌ كمبود وقت‌ و گرفتاريهاي‌ روزمره‌.

5ـ عدم‌ اطمينان‌ از تصادفي‌ نبودن‌ پاسخنامه‌ دليل‌ اجراي‌ غير حضوري‌ پرسشنامه‌

6ـ تمايل‌ به‌ دادن‌ پاسخ‌هاي‌ مشابه‌ در مورد هر دو كتاب‌.

7ـ محدوديت‌ ناشي‌ از مقياس‌ درجه‌بندي‌ ليكرت‌ كه‌ تمايل‌ به‌ متوسط‌ را در آزمونهاايجاد مي‌كند.

8ـ عدم‌ وجود تحقيقات‌ قبلي‌ در رابطه‌ با موضوع‌ تحقيق‌.

 

پيشنهادها:

1ـ رويكردي‌ سيستمي‌ در آموزش‌ در برنامه‌ ريزي‌هاي‌ بيشتر مورد توجه‌ قرار گيرد.

2ـ آشنا كردن‌ مؤلفان‌ كتاب‌ درسي‌ با اصول‌ و نگر رويكرد سيستمي‌

3ـ توجه‌ به‌ اهداف‌ كلي‌ هر درس‌ از سوي‌ معلمان‌ و صاحبنظران‌.

4ـ مطلع‌ كردن‌ فراگيران‌ از هدفهاي‌ رفتاري‌ هر درس‌.

5ـ تدارك‌ آموزش‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ رفتارهاي‌ ورودي‌ كلاس‌ اولي‌ها.

6ـ ايجاد فرصتهاي‌ پي‌ در پي‌ براي‌ تمرين‌هاي‌ متنوع‌ و اطلاع‌ فراگير از نتايج‌ آن‌

7ـ توجه‌ به‌ محتوا به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ يك‌ برنامة‌ درسي‌ از سوي‌ طراحان‌ و صاحبنظران‌.

8ـ استفاده‌ بيشتر و بهتر از رسانه‌هاي‌ آموزشي‌.

9ـ استفاده‌ از شيوه‌هاي‌ ارزشيابي‌ كه‌ باز خورد آن‌ در كل‌ سيستم‌ و برنامه‌ آموزش‌ مؤثر واقع‌ شود.

10ـ توجه‌ به‌ كليه‌ حيطه‌هاي‌ شناختي‌، عاطفي‌ و رواني‌ حركتي‌ طبقه‌ بندي‌ در ارزشيابي‌ها.

11ـ آموزش‌ معلمان‌ بخصوص‌ معلمان‌ پايه‌ اول‌.

 

كتابنامه‌:

پيوست‌ لايحة‌ برنامة‌ دوم‌ توسعة‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

 

شماره‌ شناسايي‌ 432- برنامه ریزی

 

عنوان‌: بررسي‌ وضعيت‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌ متوسطه‌ استان‌ قم‌

سال‌ اجرا: 79 ـ78

نام‌ پژوهشگر: سيد ابوالفضل‌ يوسفي‌

نام‌ ناظران‌ و راهنماها: محمد رضا فلسفي‌ نژاد

كليد واژه‌ها: مطالعة‌ غير درسي‌ ـ دانش‌آموزان‌ دورة‌ متوسطه‌

مقدمه‌          

بيان‌ مسأله‌:

متأسفانه‌ دانش‌آموزان‌ مدارس‌ ما معمولاً رغبتي‌ به‌ مطالعة‌ غير درسي‌ از خود نشان‌نمي‌دهند. به‌ نظر مي‌رسد اين‌ رسم‌ غلط‌ از گذشته‌ تا به‌ امروز در مدارس‌ ما شكل‌ گرفته‌است‌ كه‌ دانش‌آموز موظف‌ است‌ كتابهاي‌ درسي‌ اش‌ را بخواند و سپس‌ امتحان‌ بدهد ونتيجة‌ تلاش‌ او نمره‌اي‌ باشد كه‌ در برگه‌اي‌ بنام‌ كارنامه‌ درج‌ مي‌گردد. آموزش‌ و پرورش‌ باوجود استفاده‌ از بيشترين‌ منابع‌ مادي‌ و برخورداري‌ از غني‌ترين‌ منابع‌ انساني‌ جامعه‌نتوانسته‌ است‌ ضرورت‌ و اهميت‌ مطالعة‌ غير درسي‌ را براي‌ دانش‌آموزان‌ بيك‌ ارزش‌دروني‌ شده‌ تبديل‌ نمايد.

ارائه‌ راه‌ حل‌ براي‌ دين‌ مشكل‌، قبل‌ از هر چيز به‌ شناسايي‌ دقيق‌ وضعيت‌ موجود مطالعه‌غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌ مورد نظر نياز دارد. بنابراين‌ مسأله‌ اصلي‌ پژوهش‌ حاضر عبارتست‌ از:

«نبودن‌ اطلاعات‌ لازم‌ در مورد وضعيت‌ و ميزان‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌متوسطه‌ نظري‌ نقاط‌ شهري‌ استان‌ قم‌.»

 

اهداف‌  :

ارائه‌ تصويري‌ از وضعيت‌ ميزان‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌ متوسطه‌ مناطق‌شهري‌ استان‌ قم‌ به‌ منظور فراهم‌ كردن‌ زمينة‌ لازم‌ جهت‌ برنامه‌ ريزي‌ فرهنگي‌ براي‌دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دورة‌ مذكور.

پرسش‌ها يا فرضيه‌ها  :

سوالات‌:

1 ـ موضوعات‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ ترتيب‌ بيشترين‌ ميزان‌ استفاده‌ كدامند؟

2 ـ راههاي‌ تأمين‌ منابع‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ كدامند؟

3 ـ راهنمايان‌ و مشوقهاي‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ چه‌ افراد با چه‌ عواملي‌ هستند؟

4 ـ موضوعات‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ در جهت‌ خاص‌ است‌ با بصورت‌ پراكنده‌؟

5 ـ ميزان‌ استفادة‌ دانش‌آموزان‌ از روشهاي‌ مختلف‌ مطالعه‌ در مطالعة‌ غير درسي‌ چقدر است‌؟

6 ـ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ در طول‌ روز، ماه‌ و هفته‌ چند دقيقه‌ است‌؟

7 ـ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ در طول‌ شبانه‌ روز، بيشتر در چه‌ زماني‌ انجام‌ مي‌شود؟

8 ـ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ در طول‌ سال‌ بيشتر در چه‌ فصلي‌ انجام‌ مي‌شود؟

9 ـ سهم‌ هر يك‌ از منابع‌ مطالعة‌ غير درسي‌ در هزينة‌ دانش‌آموزان‌ چقدر است‌؟

10 ـ منابع‌ مطالعة‌ غير درسي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ ترتيب‌ بيشترين‌ ميزان‌ استفاده‌ كدامند؟

11 ـ مطالعة‌ غير درسي‌ الويت‌ چندم‌ فعاليت‌هاي‌ زمان‌ فراغت‌ دانش‌آموزان‌ است‌؟

12 ـ وضعيت‌ امكانات‌ در اختيار دانش‌آموزان‌ را مطالعة‌ غير درسي‌ چقدر است‌؟

 

جامعه‌ آماري‌:

كليه‌ دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دورة‌ متوسطه‌ نظري‌ نقاط‌ شهري‌ استان‌ قم‌.

 

نمونه‌ آماري‌: (اعم‌ از فرمول‌ها، روايي‌ و اعتبار و..)

روش‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ طبقه‌اي‌.

 

ابزار گرد آوري‌ داده‌ها:

پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته‌ روايي‌  پرسشنامه‌ از طريق‌ استفاده‌ از نظر متخصصان‌ وكارشناسان‌ تعليم‌ و تربيت‌ تعيين‌ گرديد و پايايي‌ آن‌ از طريق‌ روش‌ بازآزمايي‌ و محاسبة‌ضرايب‌ همبستگي‌ و تطبيق‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ نمونة‌ معرف‌ با اطلاعات‌ جمع‌آوري‌ شده‌ از طريق‌ مشاهدة‌ مستقيم‌ تعيين‌ گرديد.

 

روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌  :

آمار توصيفي‌: جداول‌ فراواني‌، نمودارها و شاخص‌هاي‌ آماري‌ نظير ميانگين‌، واريانس‌،انحراف‌ معيار استفاده‌ شده‌ است‌، 2 ـ آمار استنباطي‌: براي‌ تعيين‌ تفاوت‌ها از نظر جمعيت‌از آزمون‌ تحليل‌ واريانس‌ دو متغيري‌ و آزمون‌ توكي‌ استفاده‌ شده‌ است‌ و به‌ منظور تعيين‌تفاوت‌ گروه‌هاي‌ مورد بررسي‌ در نوع‌ منابع‌ و موضوعات‌ مطالعه‌، روش‌هاي‌ مطالعه‌،جهت‌ مطالعه‌ و مكان‌ مطالعه‌ و... از آزمون‌هاي‌ كاي‌ اسكوئر استفاده‌ شده‌ است‌.

 

نتيجه‌گيري‌ و تفسير:

1 ـ ميزان‌ مطالعة‌ دانش‌آموزان‌ در مقايسه‌ با ساير فعاليت‌هاي‌ آنان‌ بسيار اندك‌ مي‌باشد،به‌ نحوي‌ كه‌ سرانة‌ مطالعه‌ روزانه‌ آنها حدود 12/12 دقيقه‌ است‌.

2 ـ وضعيت‌ مكانهاي‌ مورد استفاده‌ آنها از نظر شرايط‌ و امكانات‌ عمدتاً نامناسب‌ وهزينه‌ اختصاص‌ يافته‌ به‌ تأمين‌ منابع‌ مطالعه‌ از سوي‌ آنها بسيار ناچيز بوده‌ است‌.

3 ـ موضوعات‌ مطالعه‌ آنها عمدتاً داستان‌ و ورزش‌ و سرگرمي‌ بوده‌ است‌ و موضوعات‌علمي‌، مذهبي‌، اجتماعي‌، و هنري‌ كمتر به‌ سوي‌ آنها مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌.

4 ـ مطالعة‌ حدود 70% دانش‌آموزان‌ جهت‌دار نيست‌ و اكثر آنها از سوي‌ فرد يا عواملي‌در منزل‌، مدرسه‌ و يا اجتماع‌ تشويق‌ شده‌اند.

5 ـ از نظر ميزان‌ مطالعة‌ روزانه‌ بين‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز نواحي‌ مختلف‌ تفاوت‌معنا دار نبود.

6 ـ بين‌ ميزان‌ مطالعة‌ دانش‌آموزان‌ بر حسب‌ ميزان‌ تحصيلات‌ پدرانشان‌ تفاوت‌ معنا داروجود دارد.

7 ـ بين‌ ميزان‌ مطالعة‌ دانش‌آموزان‌ و شغل‌ پدرانشان‌ رابطة‌ معني‌ دار مشاهده‌ نشد.

8 ـ بين‌ ميزان‌ هزينه‌ اختصاص‌ يافته‌ به‌ منابع‌ مطالعه‌ از طرف‌ دختران‌ و پسران‌ تفاوت‌معني‌ دار وجود دارد. بطوريكه‌ هزينه‌ اختصاص‌ يافته‌ از سوي‌ دختران‌ بيشتر بوده‌ است‌.

9 ـ بين‌ هدفهاي‌ دختران‌، پسران‌ در مطالعة‌ غير درسي‌ تفاوت‌ معني‌ دار مشاهده‌ نشد.

10 ـ ميزان‌ استفاده‌ دختران‌ از روشهاي‌ مطالعه‌ در بيشتر موارد (بطور معني‌ دار) بيش‌ ازپسران‌ بوده‌ است‌.

11 ـ دختران‌ بطور معناداري‌ از فصل‌ تابستان‌ بيش‌ از فصول‌ ديگر نسبت‌ به‌ پسران‌ ازمطالعة‌ غير درسي‌ استفاده‌ مي‌كنند.

12 ـ دختران‌ بطور معني‌ داري‌ بيش‌ از پسران‌ از كتابخانة‌ مدرسه‌ براي‌ مطالعه‌ استفاده‌ كرده‌اند.

13 ـ ميزان‌ برخورداري‌ كتابخانه‌هاي‌ مدارس‌ از وسايل‌ و امكانات‌ در مدارس‌ دخترانه‌ وپسرانه‌ تفاوت‌ معني‌ دار وجود ندارد. و در حد كم‌ توصيف‌ شده‌ است‌.

 

محدوديت‌ها و موانع‌:

1 ـ بررسي‌هاي‌ بعمل‌ آمده‌ محدود در دانش‌آموزان‌ دورة‌ متوسطه‌ نظري‌ است‌.

2 ـ اثر بازحوزه‌هاي‌ دفاعي‌ افراد در قبال‌ پرسشنامه‌ و در نتيجه‌ پاسخها.

3 ـ عدم‌ دسترسي‌ به‌ منابع‌ كافي‌ در خصوص‌ موضوع‌ مورد پژوهش‌.

 

پيشنهادها:

1 ـ اولياء مدرسه‌ و دبيران‌ در تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعة‌ غير درسي‌ فعال‌تر مي‌باشند.

2 ـ كتابخانه‌هاي‌ مدارس‌ از نظر تجهيزات‌، امكانات‌ و كتب‌ به‌ نحو مطلوبي‌ مجهز مي‌شوند.

3 ـ برگزاري‌ و تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شركت‌ در مسابقات‌ ـ كتابخاني‌.

4 ـ برگزاري‌ كارگاه‌هاي‌ آموزشي‌ مطالعه‌ و كتابخاني‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ جهت‌ آشنايي‌ باروش‌هاي‌ مطالعه‌.

 

 

كتابنامه‌ :

1 ـ استيگر، سي‌. الف‌؛ چرا مطالعه‌ مي‌كنيم‌؟، ترجمة‌ علي‌ شكويي‌، چاپ‌ اول‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تبريز.

2 ـ باب‌ الحوائجي‌، فهيمه‌، نقش‌ و اهميت‌ كتابخانه‌هاي‌ آموزشگاهي‌، چاپ‌ اول‌، تهران‌،وزارت‌ آموزش‌ و پروش‌ (پژوهشكدة‌ تعليم‌ و تربيت‌)، 1378.

3 ـ خلاصة‌ مقالات‌ اولين‌ همايش‌ راههاي‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و كتابخاني‌، چاپ‌ اول‌،تهران‌، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، 1376.

4 ـ سيف‌، علي‌ اكبر، روشهاي‌ مطالعه‌، چاپ‌ اول‌، تهران‌، انتشارت‌ رشد، 1358.

5 ـ كولو، ژيسكا، جادويگا؛ كتابخانه‌ در نظام‌ آموزشي‌، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عنوان‌كيفيت‌، ترجمة‌ ثريا قرن‌ دباغ‌، گزيده‌ مقالات‌ 1996، تهران‌، كتابخانة‌ ملي‌ ايران‌، 1376.


.: Weblog Themes By Pichak :.


| :
قالب وبلاگقالب وبلاگ